vpnLogEntry element

Type: vpnLogEntry
Namespace: http://eurotech.com/edc/2.0
XML Schema: edc.xsd

Example XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <vpnLogEntry xmlns="http://eurotech.com/edc/2.0"> <vpnServerId>...</vpnServerId> <accountId>...</accountId> <createdOn>...</createdOn> <operation>...</operation> <userId>...</userId> <deviceId>...</deviceId> <inetAddress>...</inetAddress> </vpnLogEntry>

Example JSON

{ "vpnServerId" : ..., "accountId" : ..., "createdOn" : "...", "operation" : "ADD", "userId" : ..., "deviceId" : "...", "inetAddress" : "..." }